Privacy policy

1. Waarom deze privacyverklaring?

HEELKUNDE TIELT hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil HEELKUNDE TIELT u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door HEELKUNDE TIELT.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op het platform van HEELKUNDE TIELT.

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De website www.heelkundetielt.be is een initiatief van:
Dienst HEELKUNDE Tielt
St. Andries Ziekenhuis
Bruggestraat 84
8700 Tielt 
051/425060
heelkunde@sintandriestielt.be 

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De gebruiker verschaft geen persoonsgegevens aan HEELKUNDE TIELT.

4. Voor welke doeleinden worden mijn gegevens gebruikt?

Bij een bezoek aan de website van HEELKUNDE TIELT worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van HEELKUNDE TIELT bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

We kunnen u dan ook geruststellen dat gegevens niet verkocht, doorgegeven of medegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. HEELKUNDE TIELT heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

5. Wij gebruiken ook cookies!

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen 'cookies' op uw harde schijf geplaatst worden om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring
Als u de website van HEELKUNDE TIELT wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring

6. Wat zijn mijn rechten?

6.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

HEELKUNDE TIELT verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

 • Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
 • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, terzake dienend en niet overmatig is.
 • Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal HEELKUNDE TIELT onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.
 

6.2 Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

Bij bewijs van uw identiteit als gebruiker, beschikt u over een recht om van HEELKUNDE TIELT uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer HEELKUNDE TIELT uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal HEELKUNDE TIELT hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar heelkunde@sintandries.be. 

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan HEELKUNDE TIELT. HEELKUNDE TIELT zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;

 • Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;

 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;

 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;

 • Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

HEELKUNDE TIELT beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen
 

6.3 Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

De gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Gedurende de periode die HEELKUNDE TIELT nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;

 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en de gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;

 • Wanneer HEELKUNDE TIELT de persoonsgegevens van de gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en de gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;

 • Gedurende de periode die HEELKUNDE TIELT nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

De gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. HEELKUNDE TIELT staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij HEELKUNDE TIELT dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de gebruiker op bezwaar.

Indien de gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal HEELKUNDE TIELT hieraan gevolg geven binnen één  (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar heelkunde@sintandries.be.

6.4 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

De gebruiker heeft het recht om de aan HEELKUNDE TIELT verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft de gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de gebruiker.

Indien de gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal HEELKUNDE TIELT hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar heelkunde@sintandries.be. 

6.5 Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

De gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft de gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door HEELKUNDE TIELT bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien de gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal HEELKUNDE TIELT hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar heelkunde@sintandries.be.